Algemene Voorwaarden en Privacy beleid

Gepubliceerd op: • Laatst bijgewerkt op: • Amsterdam

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van diensten door Studio Ronduit, gevestigd te Amsterdam. Studio Ronduit is een eenmanszaak gespecialiseerd in het (grafisch) ontwerpen van drukwerk, branding en digitale producten alsmede het leveren van deze producten.

2. Intellectueel Eigendom

Het intellectueel eigendom van alle door Studio Ronduit geleverde ontwerpen en digitale producten blijft eigendom van Studio Ronduit, tenzij anders overeengekomen in de offerte. De klant verkrijgt slechts het recht tot gebruik van de geleverde producten voor het doel waarvoor ze zijn ontworpen.

Tijdens het ontwerpproces kunnen door Studio Ronduit ontwerpen worden gedeeld. Deze ontwerpen dienen enkel voor het verkrijgen van feedback en dienen nooit te worden gebruikt. Dat wil zeggen dat de klant deze documenten niet mag laten drukken, verspreiden of tonen aan derden. Studio Ronduit deelt deze documenten dan ook doorgaans voorzien van een watermerk.

3. Offertes en Overeenkomsten

Alle offertes van Studio Ronduit zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant akkoord gaat met de offerte en dit schriftelijk (bijvoorbeeld via email) kenbaar heeft gemaakt.

4. Facturatie en betaling

De facturatie vindt direct plaats na de deadline van het project zoals afgesproken in de offerte, tenzij anders vermeld in de offerte. Mocht het project om welke reden dan ook vertraging hebben opgelopen kan de datum van facturatie worden verschoven. Voor deze mogelijkheid biedt Studio Ronduit echter geen garantie.

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen in de offerte. Bij overschrijding van deze termijn is de klant van rechtswege in verzuim en is Studio Ronduit gerechtigd om rente en incassokosten in rekening te brengen.

4.1 Ronduit-saldo

Ronduit-saldo, hierna “credits” genoemd, zijn kredieten die worden gefactureerd na overeenkomst van een credits overeenkomst. De credits hebben een geldigheid van 1 (een) jaar na dagtekening van de overeenkomst. Een maand voor het verstrijken van de credits wordt de klant op de hoogte gesteld van het verlopen hiervan. Zo behoud de klant de mogelijkheid deze in te zetten.

De waarde van 1 enkele credit kan niet verhoogt of verlaagd worden binnen de geldigheid van de overeenkomst. Studio Ronduit behoud wel het recht om te bepalen hoeveel credits een aanvraag waard. Per aanvraag zal de waarde (het aantal credits) worden vastgesteld.

5. Aansprakelijkheid

Studio Ronduit is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de geleverde producten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Studio Ronduit.

Studio Ronduit is niet aansprakelijk voor druk- , spel- en/of typefouten in ontwerpen.

6. Slotbepalingen

6.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Studio Ronduit en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.2 Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

6.3 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Privacybeleid:

  1. Verzamelde informatie Studio Ronduit verzamelt alleen persoonlijke informatie die vrijwillig door gebruikers wordt verstrekt, zoals naam, contactgegevens en projectinformatie. We verzamelen geen gevoelige persoonlijke informatie zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
  2. Gebruik van informatie De verzamelde informatie wordt gebruikt om de gevraagde diensten te leveren, zoals het ontwerpen en leveren van drukwerk, logo’s en digitale producten. We gebruiken uw informatie niet voor andere doeleinden zonder uw toestemming.
  3. Gegevensbescherming Studio Ronduit neemt de nodige maatregelen om persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking. We slaan uw gegevens veilig op en hanteren passende beveiligingsmaatregelen.
  4. Delen van informatie Studio Ronduit deelt uw persoonlijke informatie niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van de gevraagde diensten of wanneer dit wettelijk vereist is. We zullen uw informatie niet verkopen, verhuren of op andere wijze openbaar maken aan derden.
  5. Bewaartermijn We bewaren uw persoonlijke informatie niet langer dan nodig is om de gevraagde diensten te leveren of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Na deze periode zullen we uw informatie veilig verwijderen.
  6. Wijzigingen in het privacybeleid Studio Ronduit behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. We raden u aan om regelmatig het privacybeleid te controleren voor eventuele updates.